Školící PET centrum Řež (pozitronová emisní tomografie)
Řež, Husinec u Prahy

realizace
I. etapa – zařízení pro výzkum a vývoj radiofarmak – 2012
II. etapa – pavilon aplikace radiofarmak – 2014

Stavba Pet centra je složena ze dvou samostatných částí, jejichž provoz však úzce souvisí. Tomu odpovídá i kompoziční řešení celé stavby. Základ tvoří dvoupodlažní hranol výzkumu a vývoje radiofarmak situovaný svou podélnou osou po proudnici řeky. Na tento hranol je v kolmém směru nasazena samostatná část školícího centra posunutá po svahu o jedno patro výš.

Zatímco hlavní korpusy obou staveb jsou provedeny z atypických lícových betonových tvarovek, tak vysazené části 1. i 2. etapy jsou charakteristické svoji výraznou horizontalitou, kde se střídají plné hladké a prosklené plochy.
zpět